BOHLOKWA BJA BOPHELO

Bohlokwa ba bophelo ke GE o tseba ntho eo, o e nyakang GE oe humana bophelong gore o phela ga bononlo bophelong. Ga-ntsi batho ba sa qeteng dikolong ga bana bokamoso, ba bang fela sana bodulo maphelong a bona. Thuto ke ntho ya bohlokwa bophelong, gobane ke se notlolo sa bakamoso ba bophelo. Ntle le thuto ga o selo bophelong, gobane le batho ga ba bone ka letho bophelong, le hlompho ya hlompho ga se ntho e leng gona moo. Gobane batho ba rata go phela Le batho ba nang le tsebo ya bophelo, le batho ba ikokobetsang. Boikokobetso ke ntho ya bohlokwa bophelong gobane dintho ga o di dira o tshwanetse o be le tsebo ka yona ntho eo nyakang e bohlokwa bophelo. Batho gantsi ba fela ba le tjhankaneng empa a se selo e lelwang bophelong fela ba ese ka maikutlo a madi mabe a batho maphelong a bona. Go sebedisane le setshaba go bohlokwa, o ka humana dintho tse bohlokwa ka setshaba sa geno. Le wena o le motho o humana tsebo gore ntho tse bohlokwa mo kang moo bophelong ba gao. Go bonolo go thusana le setshaba bophelong ba gape,go ba motho ya rategang ka nako tsohle le gare ga lapeng la geno goba le sereti moo le setshabang sa geno. Ditlamorago tsa bophelo ke moo o sa humana ntho eo e sa humanwa ke ntho ele bohlokwa, e tshwanang le mmereko, univesity, dimaraka tsa motiriki, ntho tsa ka ketsa mothto o a phelang bophelo bo bonolo lefaseng. Go bohlokwa gore go tseba dintho tsa bophelo ka tsela ya maleba. Ditlamorao tsa Thuto moo bophelo bo leng bothata moo batswadi ba se na tshelete ya go-go isha sekolong, ba sa kgone go rekela dilo tsa sekolong goba batswadi ba hlokofetse. Batswadi ba rena ke batho ba ilego ba hlaishiwa setshabeng ka nako ya bona gore ba humana monyetla ya go ya sekolong. REBOTSE GORE ONA-GANA BJANG KA TAODISHO YE. email. (Aaron mothotoana) Aarontridder@ymailcom

Comments

Popular posts from this blog

AARON TRIDDER (high school story)

AARON TRIDDER: I LOVE MY HOME.